เมื่อเวลา 10.00 นาฬิกา วันอังคารที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2565  ที่ห้องประชุมตราดสีทอง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดตราด พล.ต.ธีรชัย แสนสะสม รองผู้อำนวยการ ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 4 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร และคณะฯ ตรวจเยี่ยมและติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนแม่บทฯ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตราด พร้อมทั้งรับฟังบรรยายสรุป เรื่องการแก้ไขปัญหาการบุกรุกทำลายทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

อาทิเช่น ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตราด ป่าไม้จังหวัดตราด ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตราด ธนารักษ์จังหวัดตราด ปศุสัตว์จังหวัดตราด โดยมี น.อ.อิทธิพล เพ็ชรราม  รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตราด น.อ.ฤชา อินทรโทโล่ หัวหน้ากลุ่มงานกิจการมวลชน กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตราด  และคณะนายทหาร ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปฯ

พล.ต.ธีรชัย แสนสะสม รองผู้อำนวยการ ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 4 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กล่าวว่า การเดินทางมาตรวจเยี่ยม กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตราดในครั้งนี้ เพื่อรับฟังบรรยายสรุปเรื่องการแก้ไขปัญหา การบุกรุกทำลายทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้ จากหน่วยงานต่างๆในพื้นที่

พร้อมทั้งติดตามและประสานการปฏิบัติงาน ตามโครงการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนแม่บท ทั้งนี้ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 4 มีหน้าที่รับผิดชอบด้านความมั่นคงพิเศษ เช่น การบุกรุกทำลายป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติ การแก้ไขปัญหาเกษตรกรผู้ยากจนและไม่มีที่ดินทำกินเป็นของตนเอง การบริหารวิกฤตการณ์ภัยพิบัติระดับชาติ การแก้ไขปัญหาผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย และการดำเนินการในด้านอื่นๆ ที่รัฐบาลมอบหมาย เป็นต้น ......../..

ภาพ/ข่าว หาญศึก ฉิมพาลี  โทร 086-3728667