(๑๐ ต.ค.๖๕) น.อ.วรวุฒิ  ศิลป์ประกอบ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธิน พร้อมคณะฯ เยี่ยมบำรุงขวัญกำลังพล ชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่ ๓ เขาล้าน เนื่องในโอกาสมารับตำแหน่งใหม่ และรับฟังบรรยายสรุป ข้อมูลการปฏิบัติงานในปัจจุบัน การปฏิบัติงานในห้วงต่อไป ตลอดจนปัญหาข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ โดยมี น.อ.ยศพัทธ์ พูลเกษม หัวหน้าชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่ ๓ เขาล้าน พร้อมด้วยนายทหารฝ่ายอำนวยการ ผู้บังคับกองร้อยทหารพรานฯ และกำลังพลทหารพรานนาวิกโยธิน แถวรับการตรวจเยี่ยม  ณ  บริเวณสนามหน้ากองบังคับการ ชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่ ๓ เขาล้าน อ.คลองใหญ่ จ.ตราด

ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธิน กล่าวว่า การเดินทางมาตรวจเยี่ยมหน่วยในวันนี้เพื่อดูความพร้อมด้านกำลังพลและแผนการปฏิบัติงาน อีกทั้งเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่กำลังพลในการปฏิบัติหน้าที่ และได้กำชับให้ผู้บังคับบัญชาในแต่ละระดับของหน่วยดูแลกำลังพลให้อยู่ในระเบียบ วินัย และประพฤติตนเป็นคนดี ไม่สร้างความเสื่อมเสียแก่หน่วย อีกทั้งยังสั่งการให้ดูแลด้านชีวิตความเป็นอยู่ สวัสดิการด้านต่างๆที่พึงจะได้รับหลังจากนั้นได้รับฟังการบรรยายสรุป แผนการปฏิบัติงานของชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่ ๓ เขาล้าน โดย น.อ.ยศพัทธ์ พูลเกษม หัวหน้าชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่ ๓ เป็นผู้กล่าวรายงานการปฏิบัติ และปัญหาด้านต่างๆที่ผ่านมา ..../..

Cr.ภาพ/กพร.ชค.๓  ข่าว/หาญศึก ฉิมพาลี