(18 ต.ค.65) พลเรือโท เผดิมชัย สุคนธมัต ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด และคณะผู้บังคับบัญชาฯ เดินทางตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญกำลังพลหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด เพื่อติดตามการปฏิบัติงานของหน่วยในการบูรณาการหน่วยงานในพื้นที่ให้อยู่ในนโยบายที่กำหนด และรับทราบปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน โดยมี นาวาเอก สันติ เกศศรีพงษ์ศา ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด นำกำลังพลแถวรับการตรวจเยี่ยม ณ สนามหน้ากองบังคับการ หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด บ้านเนินสูง ตำบลตะกาง อำเภอเมืองตราด

โอกาสนี้ ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ได้กล่าวให้โอวาทและทักทายกำลังพล พร้อมทั้งแสดงความชื่นชมกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ในความรับผิดชอบอย่างเต็มกำลังความสามารถ ด้วยความทุ่มเท มุ่งมั่น และเสียสละ ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคหรือความยากลำบาก ทำให้ได้รับความร่วมมือและความเชื่อมั่นจากประชาชนในพื้นที่ ส่งผลให้การปฏิบัติภารกิจที่กองทัพเรือได้รับมอบหมายสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีเสมอมา

จากนั้น ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด เข้ารับฟังการบรรยายสรุปจาก นาวาเอก สันติ เกศศรีพงษ์ศา ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด เพื่อรับทราบถึงผลการปฏิบัติ ปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้องต่างๆ ในการปฏิบัติงาน และตรวจเยี่ยมความพร้อมของหน่วยบรรเทาสาธารณภัยหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด ชมการแสดงชุด Staric Display และชุดปฏิบัติการจรยุทธ์ เฝ้าตรวจพื้นที่ชายแดน พร้อมอุปกรณ์พิเศษ ปลูกต้นไม้บริเวณภายในหน่วยฯ รับประทานอาหารเย็น ก่อนเดินทางกลับ กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ค่ายตากสิน จังหวัดจันทบุรี โดยสวัสดิภาพ .........../..

ภาพ/ข่าว หาญศึก ฉิมพาลี โทร 086-3728667