(4 พ.ย. 65) พลเรือโท พิชัย ล้อชูสกุล ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 กองทัพเรือ และผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค 1 พร้อมด้วย พลเรือตรี ชำนาญ พวงเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานฝ่ายอำนวยการ ศรชล ภาค 1 และคณะฝ่ายอำนวยการ กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 เดินทางเข้าพบ

นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดตราด เพื่อหารือข้อราชการเกี่ยวกับการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พ.ศ. 2562 และประเด็นปัญหาทางทะเลของจังหวัดตราด โดยมี นาวาเอก สุรศักดิ์ ภาแก้ว รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดตราด นำเสนอข้อมูลและผลการปฏิบัติงานในห้วงเวลาที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมตราดสีทอง ศาลากลางจังหวัดตราด

สำหรับการเดินทางหารือข้อราชการผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 กองทัพเรือ พร้อมคณะฝ่ายอำนวยการ กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 ในครั้งนี้ เนื่องมาจากตามที่ได้มีการออกพระราชบัญญัติการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พ.ศ. 2562 ที่กำหนดให้จัดตั้งศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล จังหวัด (ศรชล.จังหวัด) ขึ้น จำนวน 22 จังหวัดชายฝั่งทะเล มีผู้ว่าราชการจังหวัดที่ติดชายฝั่งทะเลทั้ง 22 จังหวัด เป็นผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดโดยตำแหน่ง 

โดยจังหวัดตราดเป็น 1 ใน 22 จังหวัดที่มีการจัดตั้งศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดตราด (ศรชล.จังหวัดตราด) ในการทำหน้าที่ดูแลรักษาผลประโยชน์ทางทะเล โดยเฉพาะการสร้างความตระหนักในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล อย่างไรก็ตามการหารือร่วมระหว่างผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 และคณะในครั้งนี้ยังได้มีประเด็นหารือ เพื่อรับทราบปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้องต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน การประสานการปฏิบัติ ระหว่างทัพเรือภาคที่ 1 กับจังหวัดตราด เพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างยิ่งในการปฏิบัติงานต่อไป ……/..

ภาพ/ข่าว หาญศึก ฉิมพาลี โทร 086-3728667