(๔ พ.ย.๖๕) พลเรือโท พิชัย ล้อชูสกุล ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ พร้อมคณะนายทหารฝ่ายอำนวยการ เดินทางตรวจเยี่ยมฐานส่งกำลังบำรุงทหารเรือตราด ทัพเรือภาคที่ ๑ เพื่อรับทราบปัญหาข้อขัดข้องและข้อเสนอแนะ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ทั้งนี้ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ ได้นำคณะฯขึ้นไปสักการะ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ณ พระตำหนักบนเขาฐานส่งกำลังบำรุงทหารเรือตราด เพื่อแสดงความเคารพและเป็นศิริมงคล ซึ่งพระองค์เปรียบเสมือนองค์บิดาของทหารเรือไทย

หลังจากนั้นตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญกำลังพล โดยมี นาวาเอก วัชรพงษ์ ปรียานนท์ ผู้บังคับการฐานส่งกำลังบำรุงทหารเรือตราด ทัพเรือภาคที่ ๑ นาวาเอก ศรายุทธ นัทธีประทุม ผู้บังคับการหมวดเรือลาดตระเวนชายแดนส่วนที่ ๑ นาวาโท เอกราช สารคำ หัวหน้าศูนย์รักษาความปลอดภัยทางทะเลกองทัพเรือเกาะช้าง (ศรภ.ทร.เกาะช้าง)

นำกำลังพลแถวรับการตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญ ณ บริเวณหน้ากองบังคับการ ฐานส่งกำลังบำรุงทหารเรือตราด ทัพเรือภาคที่ ๑ อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด ซึ่งผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ ได้เดินทักทายกำลังพลพร้อมทั้งให้คำแนะนำการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ

ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ กล่าวว่า วัตถุประสงค์ในการเดินทางมาตรวจเยี่ยมหน่วยขึ้นตรงในพื้นที่จังหวัดตราดในครั้งนี้ เพื่อต้องการรับทราบปัญหาข้อขัดข้องและข้อเสนอแนะหน่วยต่างๆ เพื่อนำข้อมูลไปพิจารณาช่วยเหลือในด้านอาวุธยุทโธปกรณ์ เปลี่ยนอุปกรณ์ที่ชำรุด

การส่งกำลังบำรุง การปรับภูมิทัศน์อาคารสถานที่ให้สะอาดอยู่เสมอ ที่สำคัญการฝึกกำลังพลป้องกันความเสียหายให้เกิดความชำนาญ และการบำรุงขวัญกำลังพลให้มีจิตใจเข้มแข็ง เด็ดเดี่ยว มีความทุ่มเทในการปฏิบัติหน้าที่ และให้การช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ได้ทันท่วงทีเมื่อมีการร้องขอ เป็นต้น ...../..

ภาพ/ข่าว หาญศึก ฉิมพาลี โทร 086-3728667