(6 พ.ย.65) พลเรือเอก ชลธิศ นาวานุเคราะห์ เสนาธิการทหารเรือ ในฐานะเลขาธิการ ศรชล. เดินทางมาตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการปฏิบัติงานแก่กำลังพล ศรชล. ณ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้า-ออก จังหวัดตราด โดยมี พลเรือโท พิชัย ล้อชูสกุล ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 / ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 1  นาวาเอก สุรศักดิ์ ภาแก้ว รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดตราด (ศรชล.จังหวัดตราด)

นำกำลังพลให้การต้อนรับ และบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงาน โดยมีนายกัฬชัย เทพวรชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด นำส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาตราด สำนักงานประมงจังหวัดตราด สำนักงานจัดหางานจังหวัดตราด ร่วมชี้แจงผลการปฏิบัติ ปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้องต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน ณ บริเวณสะพานปลาแหลมงอบ อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด

 

เสนาธิการทหารเรือ ในฐานะเลขาธิการ ศรชล. กล่าวว่า เพื่อให้การปฏิบัติงานและการช่วยเหลือพี่น้องชาวประมงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ในการป้องกันและปราบปรามในการทำประมงผิดกฎหมายของชาติทางทะเล รวมถึงการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบอย่างเต็มกำลังความสามารถ ขอให้หน่วยพัฒนาระบบการฝึกต่างๆ ทั้งเป็นบุคคลและเป็นหน่วย ซึ่งจะส่งผลให้ ศรชล. มีความพร้อมและสามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รวมทั้งขอให้เชื่อมั่นว่า ศรชล. ภายใต้การบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้อำนวยการ ศรชล. สามารถปฏิบัติภารกิจและแก้ไขปัญหาการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลให้ลุล่วงไปได้ด้วยดี และนำพา ศรชล. ไปสู่ความเป็นหน่วยงานรักษาความมั่นคงทางทะเลชั้นนำของภูมิภาค และเป็นที่เชื่อมั่นศรัทธาของประชาชนตลอดไป …/..

#ศรชล.จังหวัดตราด

# ศรชล. ทำงานเชิงรุกอย่างมืออาชีพเพื่อพิทักษ์ขุมทรัพย์ทะเลไทย

ภาพ/ข่าว หาญศึก ฉิมพาลี  โทร 086-3728667