(24 พ.ย.65 ) นาวาเอก จงกล หอมจันทร์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตราด (ฝ่ายทหาร) พร้อมด้วย นาวาเอก สุชาติพงศ์ อัมระรงค์ หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน กลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าว กอ.รมน.จังหวัดตราด และคณะฯ ลงพื้นที่ปฏิบัติงานตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาการทำลายทรัพยากรป่าไม้

การบุกรุกที่ดินของรัฐและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีนายดุสิต สมุทระกพงศ์ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง และเจ้าหน้าที่อุทยานฯให้การต้อนรับและบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานห้วงระยะเวลาที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด

รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตราด กล่าวว่า การเดินทางมาตรวจเยี่ยม อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้างในครั้งนี้ เพื่อรับฟังบรรยายสรุปเรื่องการแก้ไขปัญหา การบุกรุกทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งติดตามและประสานการปฏิบัติงาน ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาการทำลายทรัพยากรป่าไม้ การบุกรุกที่ดินของรัฐและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 2566

ทั้งนี้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตราด มีหน้าที่รับผิดชอบด้านความมั่นคงพิเศษ เช่น การบุกรุกทำลายป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติ การแก้ไขปัญหาเกษตรกรผู้ยากจนและไม่มีที่ดินทำกินเป็นของตนเอง การบริหารวิกฤตการณ์ภัยพิบัติระดับชาติ การแก้ไขปัญหาผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย และการดำเนินการในด้านอื่นๆ ที่รัฐบาลมอบหมาย เป็นต้น ……../..

ภาพ/ข่าว หาญศึก ฉิมพาลี โทร 086-3728667