(27 พ.ย.65) นาวาเอก ศิลป์ชัย  ประสมศรี  รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนราธิวาส (ฝ่ายทหาร) พร้อมด้วยฝ่ายอำนวยการ กอ.รมน.จังหวัดนราธิวาส ร่วมกับฝ่ายปกครองจังหวัดนราธิวาส หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 49 ชุดคุ้มครองตำบล(ชคต.)จังหวัดนราธิวาส

และศูนย์ปฏิบัติการอำเภอศรีสาคร ร่วมทำการตรวจเตรียมการชุดคุ้มครองตำบล(ชคต.)ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินความเข้มแข็ง ร้อยละ 75 ในพื้นที่อำเภอศรีสาคร ครั้งที่ 1/66 โดยทำการประชุมชี้แจงรายละเอียดการตรวจ และปัญหาข้อขัดข้องที่ผ่านมา ณ ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส

หลังจากนั้นร่วมตรวจเตรียมการชุดคุ้มครองตำบล(ชคต.)ศรีสาคร และชุดคุ้มครองตำบล(ชคต.)ซากอ อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส โดยได้ให้คำแนะนำเพื่อการปรับปรุงให้ผ่านตามเกณฑ์การประเมิน พร้อมทั้งรับฟังปัญหาข้อขัดข้อง และมอบสิ่งของบำรุงขวัญให้กับเจ้าหน้าที่ ชุดคุ้มครองตำบล(ชคต.) ผลการปฏิบัติ เจ้าหน้าที่ชุดคุ้มครองตำบล(ชคต.)มีความเข้าใจการปฏิบัติหน้าที่ได้ดีขึ้น

และปรับปรุงมาตรการรักษาความปลอดภัยที่ตั้งฐานชุดคุ้มครองตำบล (ชคต.)อยู่ในเกณฑ์ที่ดีขึ้น ทั้งนี้ชุดคุ้มครองตำบล (ชคต.) มีบทบาทหน้าที่ในการเข้ามาช่วยเหลือทางราชการในการแก้ไขปัญหาต่างๆของบ้านเมือง ทั้งการรักษาความสงบเรียบร้อย การบรรเทาสาธารณภัยและการพัฒนาพื้นที่โดยเฉพาะการมีส่วนร่วมในการดูแลความปลอดภัยหมู่บ้าน เพื่อให้เกิดความสันติสุขในชุมชนของตน เป็นต้น ....../..

Cr.ภาพ/กอ.รมน.จังหวัดนราธิวาส   ข่าว/หาญศึก ฉิมพาลี  โทร 086-3728667