(28 พ.ย.65) นาวาเอก จงกล  หอมจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักประสานภารกิจรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกลุ่มที่ 2/รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตราด (ฝ่ายทหาร) พร้อมด้วย นาวาเอก ปราการ ขำฉวี ผู้อำนวยการสำนักประสานภารกิจรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตราด และกำลังพลฯ

ลงพื้นที่ ตามโครงการกำกับติดตามและประเมินผลฯ โดย สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ภายใต้งานบริหารจัดการขับเคลื่อนแผนงานตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตราด จัดกิจกรรมพัฒนาและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์  ณ ชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่ ๑ ตำบลด่านชุมพล อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ..../..

ภาพ/ข่าว หาญศึก ฉิมพาลี   โทร 086-3728667