(๙ ธ.ค.๖๕) นาวาเอก จงกล หอมจันทร์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตราด (ฝ่ายทหาร) พร้อมด้วยกำลังพลฝ่ายทหาร ลงพื้นที่ปฏิบัติงานตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาการทำลายทรัพยากรป่าไม้ การบุกรุกที่ดินของรัฐและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ณ หน่วยป้องกันและรักษาป่าที่ ตร.๔ (ด่านชุมพล) อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด โดยมี นายจักรพันธ์ กุมภะ หัวหน้าหน่วยป้องกันและรักษาป่าที่ ตร.๔ (ด่านชุมพล) และเจ้าหน้าที่ฯ ให้การต้อนรับ บรรยายสรุปและพาสำรวจพื้นที่ ผลการปฏิบัติเป็นด้วยความเรียบร้อย

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตราด ดำเนินงานตามแผนงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันปราบปรามการบุกรุกทำลายป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ของ ศปป.๔ กอ.รมน เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการจัดการ ความพร้อม และความเข้มแข็งในการบริหารจัดการ เฝ้าระวังป้องกันภัยคุกคามทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ของหน่วยงานที่รับผิดชอบให้สามารถดำเนินการครอบคลุมพื้นที่เป้าหมายอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

เพื่ออำนวยการกำกับดูแลประสานงานในพื้นที่วิกฤต ในพื้นที่เป้าหมายได้อย่างใกล้ชิดและทันท่วงที โดยจัดชุดลาดตระเวนร่วมกับหน่วยป้องกันและรักษาป่าที่ ตร.๔ (ด่านชุมพล) ลาดตระเวนพิสูจน์ทราบ และป้องกันปราบปรามการลักลอบตัดไม้ และบุกรุกทรัพยากรธรรมชาติ บริเวณพื้นที่ที่ปรากฏการลักลอบการบุกรุกแผ้วถางทำประโยชน์ในพื้นที่ เป็นต้น ...../..

ภาพ/ข่าว หาญศึก ฉิมพาลี โทร 086-3728667