(18 ธ.ค. 65) นาวาเอก จงกล  หอมจันทร์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตราด (ฝ่ายทหาร) พร้อมด้วยกำลังพลฝ่ายทหาร ลงพื้นที่ปฏิบัติงานตาม โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาการทำลายทรัพยากรป่าไม้ การบุกรุกที่ดินของรัฐและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 2566

ณ สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลน (ด่านเก่า ตราด) ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด โดยมี นางสาวธัญลักษณ์ อรพล หัวหน้าสถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลน (ด่านเก่า ตราด) นายไตรรัตน์ เรือนงาม หัวหน้าสถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 4 (น้ำเชี่ยว-ตราด) และเจ้าหน้าที่ฯ ให้การต้อนรับ บรรยายสรุปและพาสำรวจพื้นที่ ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตราด (ฝ่ายทหาร) กล่าวว่า วัตถุประสงค์ในการลาดตระเวนตรวจสอบพื้นที่ป่าชายเลนในครั้งนี้ เป็นไปตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาการทำลายทรัพยากรป่าไม้ การบุกรุกที่ดินของรัฐและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 2566 ตามแผนงานโครงการที่ ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 4 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร มอบหมายภารกิจ

ในปัจจุบันปัญหาในเรื่องของทรัพยากรธรรมชาตินั้น มีเกิดขึ้นมากมายในทุกพื้นที่ของประเทศไทย ทั้งในพื้นที่ป่าเขาและพื้นที่ตามชายฝั่งทะเลมีความเสื่อมโทรม ทั้งที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติและเกิดจากการกระทำของมนุษย์ ซึ่งในฐานะคนไทยทุกคนจะต้องช่วยกันร่วมมือ ปกป้องอนุรักษ์และรักษาป่า ให้ดำรงสภาพความเป็นธรรมชาติ ที่มีความสมบูรณ์ เป็นที่อยู่อาศัยและแหล่งเพาะพันธ์ของสัตว์น้ำตามธรรมชาติ ตามวงจรชีวิตของสัตว์ในแต่ละชนิด เป็นต้น...../..

ภาพ/ข่าว หาญศึก ฉิมพาลี  โทร 086-3728667