(25 ธ.ค. 65) นาวาเอก จงกล หอมจันทร์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตราด (ฝ่ายทหาร) มอบหมายให้ นาวาเอก ปราการ ขำฉวี หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าว กอ.รมน.จังหวัดตราด พร้อมด้วยกำลังพลฝ่ายทหาร ลงพื้นที่ตามโครงการกำกับติดตามและประเมินผลฯ โดยสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์

ภายใต้งานบริหารจัดการขับเคลื่อนแผนงานตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ตรวจประเมินสภาพแวดล้อมและประเมินภัยคุกคามด้านความมั่นคง ณ บ้านปากคลองบางกระดาน ตำบลบางปิด อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด โดยมีนายสราวุธ ธนะประสพ กำนันตำบลบางปิด ร่วมให้ข้อมูล

กำนันตำบลบางปิด กล่าวว่า เมื่อกว่า 10 ปีที่ผ่านมา ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง บริเวณชายหาดบ้านเขาจิก-บ้านปากคลอง ตำบลบางปิด อ.แหลมงอบ จ.ตราด สร้างความเสียหายตลอดชายหาดราว 2 กิโลเมตร จนทำให้ชายหาดนั้นหายไปจำนวนมาก หลังจากนั้นกรมโยธาธิการ เข้ามาดำเนินการก่อสร้างกำแพงกันคลื่นชายฝั่งทะเล เป็นระยะทาง 1 กิโลเมตร แล้วเสร็จประมาณปี พ.ศ.2561-62

โดยทางชุมชนมีแนวคิดต้องการสร้างรายได้ให้กับชุมชนในพื้นที่ หลังจากเลิกจากงานประจำโดยจัดสถานที่ให้นั่งตามกำแพงกันคลื่น สร้างสะพานไม้ไผ่ สำหรับให้นักท่องเที่ยวเดินลงไปถ่ายรูป ขณะที่อาหาร เครื่องดื่ม จะเป็นชาวบ้านในชุมชนที่มาตั้งร้านจำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยว ในราคาที่ไม่แพง ได้รับการตอบรับจากนักท่องเที่ยวจำนวนมาก จนกลายเป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวต้องเดินทางมาสัมผัสพร้อมแชร์ประสบการณ์อันสวยงามที่บ้านปากคลองบางกระดาน .........../..

ภาพ/ข่าว หาญศึก ฉิมพาลี โทร 06-3728667