(๒ ก.พ.๖๖) นาวาเอก สมเกียรติ ม่วงมี ผู้บังคับหน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมกองทัพเรือ หน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมที่ ๒ ศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ มอบหมายให้ นาวาเอก เชษฐา คุ้มเจริญ รองผู้บังคับหน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมกองทัพเรือฯ นาวาโท จีรศักดิ์ หวังวรวัฒนากุล หัวหน้าส่วนแผนและประสานงานฯ

ให้การต้อนรับ พลเรือโท ณัฐพงศ์ เกตุสมบูรณ์ รองผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ ศูนย์บัญชาการทางทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย (๑) และคณะฯ เดินทางมาตรวจเยี่ยมการฝึกส่งกลับทางสายแพทย์ของชุดปฏิบัติการที่ ๑,๒,๓ ณ ที่ทำการชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่ ๓ เขาล้าน ตำบลไม้รูด อำเภอคลองใหญ่ การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

รองผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ ศูนย์บัญชาการทางทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย (๑) กล่าวว่า การซักซ้อมการปฏิบัติ การฝึกส่งกลับสายแพทย์ทางอากาศและเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเมื่อประสบภัย เพื่อให้กำลังพลเกิดทักษะความชำนาญ ความรู้ความสามารถ รวมทั้งความปลอดภัย หากได้เผชิญในสถานการณ์จริง

ปกติการบริการส่งกลับสายแพทย์ จะมีการจัดสำรองเผื่อไว้สำหรับกรณีที่จำเป็นมากซึ่งต้องการใช้เพื่อปฏิบัติการช่วยชีวิต ในขั้นต้นซึ่งผู้ป่วยอาจไม่รอดชีวิต ถ้าหากทำการส่งกลับด้วยพาหนะอื่น นายทหารการแพทย์ต้องใช้ความรอบรู้และขีดความสามารถของตนวินิจฉัยคัดเลือกและจัดประเภทผู้ป่วยในการส่งกลับจากพื้นที่ที่ตั้ง เมื่อสถานการณ์ทางยุทธวิธีอยู่ในสภาพที่แน่นอน เป็นต้น ..../..

ภาพ/ข่าว หาญศึก ฉิมพาลี โทร ๐๘๖-๓๗๒๘๖๖๗